Prezentacija in promocija kulturne (arheološke) dediščine skozi izdelavo in uporabo zgodovinskih plovil

Gradnja skozi zgodovino pozabljenih plovil, spoznavanje starih obrti, oživitev nekdanjih plovnih poti, učenje, izkustvo, zabava in še marsikaj – natanko to je in bo – PROJEKT NAVIS.

V letu 2016 je Skupina STIK (oddelek Arheofakt) v sodelovanju s partnerji začela z realizacijo dolgoročnega projekta rekonstrukcije zgodovinskih plovil, ki so nekoč plula po Ljubljanici. Vsako leto se bomo posvetili plovilu iz enega obdobja. Plovilo bomo v celoti izdelali, ga promovirali različnim javnostim (šole, strokovna javnost, najširša javnost), ob tem izvedli izkustvene delavnice in dogodke, pospremljene s prikazom takratnega življenja, ga splovili in tako obudili rabo, ki je bila značilna za tako plovilo, s tem pa pripomogli tudi k oživitvi nekdanje plovne poti, Ljubljanice.

Presentation and promotion of cultural (archaeological) heritage through the construction and use of historic vessels

Constructing long-forgotten vessels, learning old crafts, reviving the former waterways, learning, experiencing, having fun and much more – PROJECT NAVIS.

In 2016 Skupina STIK (department Arheofakt) in cooperation with partners began with the realization of the long-term project of the reconstruction of historic vessels that once sailed along the Ljubljanica River. Each year a vessel from a different period will be reconstructed. The vessel will be fully constructed and presented to the public (schools, the professional public, the general public). Along with its construction experiential workshops and other events, accompanied by a display of the everyday life of that period, will be conducted. Its launching will revive the use that was typical for such a vessel and also contribute to the revitalization of the former waterway the Ljubljanica River.

PROJEKT NAVIS 2016 

Prezentacija in promocija kulturne (arheološke) dediščine skozi izdelavo in uporabo rimskodobnega deblaka

Dolgoročni PROJEKT NAVIS smo v letu 2016 začeli z verjetno najbolj značilnim predstavnikom Ljubljanice in Ljubljanskega barja – z deblakom.

 

DEBLAK, DREVAK, IZDOLBENEC, CELAK, BRUNIK

so izrazi, ki jih v slovenščini uporabljamo za plovila, narejena iz masivnega kosa debla, kot tujko poznamo tudi izraz Monoksil (gr. Monoxylon (μονόξυλον) – mono – eden oz. en + xylon (ξύλον) – drevo).

Samo v Evropi je znanih več kot 3000 deblakov, ki so skozi prazgodovino in antiko veljali kot najbolj pogosto plovilo, uporabljeno na celinskih vodah. Uporaba čolnov deblakov, ki so bili dolga tisočletja osnovni pripomoček za potovanje čez vodne površine, je ena glavnih značilnosti Ljubljanskega barja v vseh obdobjih med mlajšo kameno dobo in polpreteklostjo.

Glavni način premikanja deblakov je bil z vesli, odrivno s palicami in kavlji ali vlečno z živino in ljudmi na kopnem. Deblaki iz rimske dobe, ki so bili odkriti na Barju v Lipah, Črni vasi, Iški Loki, govorijo o živahnem prometu po pogosto poplavljeni ravnini Barja, ki je bila tudi alternativna pot plovbi po reki Ljubljanici in njenih pritokih. V lokalnem kontekstu Vrhnike si upamo trditi, da so prevoz po reki večinoma obvladovali trgovci (negotiatores), ladjarji (navicularii, nautae) in čolnarji (ratiarii) na liniji Navporta in Emone ter da so se deblaki uporabljali za prevoz tovora in ljudi.

 

Presentation and promotion of cultural (archaeological) heritage through the construction and use of a Roman logboat

PROJECT NAVIS in 2016 began with the reconstruction of a logboat, probably the most typical representative of the Ljubljanica River and the Ljubljana Marsh.

 

LOGBOAT:

DEBLAK, DREVAK, IZDOLBENEC, CELAK, BRUNIK …

… are the expressions used in Slovenian language for vessels made of a solid piece of log. For such a vessel the expression monoksil is also used (Greek: Monoxylon (μονόξυλον) – mono – one + xylon (ξύλον) – tree). There are more than 3000 logboats known in Europe only. Throughout Prehistory and Antiquity the logboat was considered the most common vessel used on inland waters. The use of the logboat as a basic tool for travelling by water is one of the main characteristic of the Ljubljana Marsh from the Younger Stone Age till Recent history. The main way to move a logboat was to row it, shove it with bars and hooks or tow it with livestock and people on land. Logboats from the Roman period that were discovered in the Ljubljana Marsh in Lipe, Črna vas, Iška Loka are proof of the bustling traffic on the frequently flooded marsh, which was also an alternative route to the Ljubljanica River and its tributaries. In the local context, we dare say that in Vrhnika merchants/dealers (negotiatores), shipping lines (navicularii, nautae) and boatmen (ratiarii) dominated in the transport on the Ljubljanica River on the line Navport – Emona and that logboats were used for transporting cargo and people.

V času od maja do avgusta smo ob Ribnikih v Verdu pri Vrhniki v celoti zgradili rimskodobni čoln. Rekonstrukcija deblaka je bila izdelana izključno z ročnimi tesarskimi orodji, deloma tudi z rekonstrukcijami rimskodobnih tesarskih orodij. Cilj torej ni bila zgolj izgradnja deblaka temveč tudi spoznavanje in uporaba tehnik in orodij, s katerimi so takratni prebivalci takšno plovilo izdelali. Po zaključku gradnje je sledila splovitev čolna na reki Ljubljanici in promocijska plovba do Ljubljane.

From May to August 2016 we constructed a Roman logboat at the ponds in Verd near Vrhnika. We mostly used handheld carpentry tools and also reconstructed Roman tools as the goal was not only to construct the logboat, but also to understand, learn and use the techniques that the Romans used in the construction of such vessels. The construction was followed by launching of the boat on the Ljubljanica River and promotional sailing to Ljubljana.

Izdelava rekonstrukcij rimskodobnih tesarskih orodij / The making of Roman carpentry tools

Rimskodobni deblak so pod strokovnim vodstvom izdelovali študenti arheologije v okviru študijske prakse in prostovoljci. Ves čas poteka gradnje je bilo delovišče odprto za javnost in za vse zainteresirane za ogled in sodelovanje pri gradnji deblaka.

Students of archaeology within their practical training and volunteers constructed the Roman logboat under the guidance of experts. The location where the construction took place was opened to the public and anyone was able to observe or participate.

Praktično usposabljanje študentov arheologije / The practical training of archaeology students

Obiskovalce smo spodbujali, da sodelujejo pri rekonstrukciji deblaka in tako na izviren način doživijo izkušnjo rimskega obdobja. Izvedli smo tudi različne javne dogodke, pospremljene s prikazom življenja v rimskem času.

We encouraged the visitors to join in and experience life in Roman times in a original way. We also conducted various public events accompanied by a display of daily life in Roman times.

 

Veseli smo bili prostovoljcev in obiskovalcev / We were glad that volunteers and visitors joined the construction of the logboat

Približne mere deblaka, izdelanega iz hrastovega debla: 4,2 m dolžine, do 0,8 m širine in do 0,8 m višine. Na njem je prostora za 3 osebe.

Approximate measures of the logboat made from an oak log are: 4,2 m in length; 0,8 m maximum width; 0,8 m maximum height. It carries 3 people.

Oglejte si 3D animacijo deblaka / Watch the 3D animation of the logboat

 

Ravni izvajanja projekta:

 • izobraževanje – skupaj z Oddelkom za arheologijo FF UL smo izvedli praktično usposabljanje študentov tretjega letnika v okviru izkustvenega in eksperimentalnega seminarja, tema »Rimskodobni čolni deblaki med Padsko nižino, vzhodnimi Alpami in Panonijo«;

 • promocija – v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane smo lokalni in širši javnosti predstavili dediščino reke Ljubljanice ter pilotni projekt njene prezentacije v novem doživljajskem razstavišču »Moja Ljubljanica« na Vrhniki;

 • turizem– s ciljem, da vzpodbudimo rabo dediščine za razvoj nove turistične storitve (izvirna izkušnja plovbe z rekonstruiranim historičnim plovilom ima nedvomno tudi turistični potencial) in da pritegnemo obiskovalce na Vrhniko, smo izvedli ustrezno promocijo projekta in raznovrstne dogodke.

 

ČASOVNICA (leto 2016)

16.–20.5. – praktično usposabljanje študentov arheologije, gradnja deblaka

21.5.–16.6. – gradnja deblaka, izdelava rimskodobnih tesarskih orodij

25.6. – izvedba celodnevne (animirane) delavnice za najširšo javnost v okviru festivala Argonavtski dnevi na Vrhniki

27.6.–24.7. – gradnja deblaka

25.–29.7. – praktično usposabljanje študentov arheologije, gradnja deblaka

1.–26.8. – gradnja deblaka (dokončanje deblaka)

11.8. – izvedba celodnevne (animirane) delavnice za najširšo javnost

27.8. – promocijska plovba z deblakom po Ljubljanici od Vrhnike do Ljubljane s spremljajočima dogodkom ob Ribnikih v Verdu v okviru Poletja na Vrhniki in na Špici v Ljubljani v okviru 28. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani

 
Levels of the implementation of the project:
 • Education: In cooperation with the Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana we carried out the practical training for 3rd year students within the experiential and experimental seminar »Roman logboats between the Po Valley, Eastern Alps and Pannonian Basin«.
 • Promotion: In cooperation with the Museum and Galleries of Ljubljana we presented the heritage of the Ljubljanica River and the pilot project of the recently opened experience and exhibition site in Vrhnika »The Ljubljanica River« to the local and general public.
 • Tourism: We organised and promoted various events since our goal was also to encourage the use of archaeological heritage in the development of new tourism services (the original experience of sailing along the Ljubljanica River on a reconstructed historic vessel certainly has potential) and to attract visitors to Vrhnika.
TIMELINE (year 2016)
16.–20.5. – practical training of archaeology students, construction of the logboat
21.5.–16.6. – construction of the logboat, making of Roman carpentry tools
25.6. – an all-day public workshop as part of the festival Argonaut days 2016 in Vrhnika
27.6.–24.7. – construction of the logboat
25.–29.7. – practical training of archaeology students, construction of the logboat
1.–26.8. – construction of the logboat (completion of the vessel)
11.8. – an all-day public workshop
27.8. – sailing the logboat along the Ljubljanica River from Vrhnika to Ljubljana and the accompanying events (at the ponds in Verd as part of the Summer at Vrhnika event and in Špica in Ljubljana as part of the 28th international festival Nights in Old Ljubljana)

Delavnice gradnje deblaka v avgustu se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor / The workshop in August was also attended by the President of the Republic of Slovenia Borut Pahor

Dogodki v okviru projekta so bili pospremljeni s prikazom življenja v rimskem času / Accompanying program of the events offered an insight into the Romans’ everyday life

 

PARTNERJI

Partnerji v načrtovanju in izvedbi projekta:

 • Zavod za Podvodno Arheologijo– strokovni partner na področju načrtovanja in realizacije rekonstrukcij plovil, dokumentiranje / snemanje filma

 • Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport – v vlogi koordinatorja partnerjev ter promocije

 • Lena Jevnik s.p.– koordinacija dogodka na Špici v Ljubljani in turistična promocija

 • Kulturno društvo Vespesjan – (so)izvedba dogodkov, spremljajočih gradnjo deblaka in plovbo z deblakom (»living history«)

Pri izvedbi projekta so sodelovali:

 • Muzej in galerije mesta Ljubljane – sodelovanje pri promociji dediščine reke Ljubljanice

 • Oddelek za arheologijo FF UL – soizvedba praktičnega usposabljanja študentov tretjega letnika arheologije

 • Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika – sodelovanje pri promociji in izvedbi dogodka v sklopu festivala Argonavtski dnevi in spremljevalnega dogodka plovbe z deblakom v sklopu Poletja na Vrhniki

 • Občina Vrhnika – sodelovanje pri promociji in izvedbi spremljevalnega dogodka plovbe z deblakom v sklopu Poletja na Vrhniki

 • Ribiška družina Vrhnika – sodelovanje pri izvedbi vseh dogodkov na Vrhniki – upravljavec izvedbenega območja

 • Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije – sodelovanje pri promociji in izvedbi spremljevalnega dogodka plovbe z deblakom na Špici v Ljubljani v sklopu 28. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani

 • Kaval Group – sodelovanje pri promociji in izvedbi spremljevalnega dogodka plovbe z deblakom na Špici v Ljubljani

 • Kajak kanu klub Ljubljana – sodelovanje pri izvedbi plovbe z deblakom – upravljavec vstopne točke za plovbo v Ljubljani, zagotovitev opreme za izvedbo plovbe

 • Ladjica – sodelovanje pri izvedbi plovbe z deblakom in izvedbi spremljevalnega dogodka plovbe v sklopu 28. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani – zagotavljanje varnosti na kopnem in vodi

 • Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika – sodelovanje v zvezi z zagotavljanjem varnosti na kopnem in vodi

 

Nekateri podatki o projektu:

– Izvedene aktivnosti in dogodki za najširšo javnost:

Desetdnevno praktično usposabljanje petih študentov arheologije.

Štiri popoldanske javne delavnice gradnje deblaka.

Dve celodnevni (animirani) javni delavnici gradnje deblaka.

Promocijska plovba z rimskodobnim deblakom po Ljubljanici od Vrhnike do Ljubljane, pospremljena s prireditvama, in sicer pri Ribnikih v Verdu in na Špici v Ljubljani.

– Število prostovoljcev, ki so gradili deblak: 31 prostovoljcev

– Število obiskovalcev javnih dogodkov: 740 obiskovalcev

– Vrednost projekta: 16.734,00 EUR

Pretežni delež stroškov izvedbe projekta smo zagotovili partnerji iz lastnih virov in sicer 74 %, delež sodelujočih pri projektu je znašal 22 %, 4 % je bilo tudi sponzorskih sredstev, in sicer od podjetij Dvig d.o.o. (2 %) in Big Bang, d.o.o. (2 %).

 
Partners in the planning and implementation of the project:
–          Institute for Underwater Archaeology – a professional partner in the planning and realisation of the reconstruction of vessels, documenting / recording
–          Škrateljc, Institute for Education, Culture and Sport – a coordinator of partners and promotion
–          Lena Jevniks.p. –a coordinator of the event in Špica in Ljubljana and tourist promotion
–          Cultural Association Vespesjan – event implementation, accompanying the logboat’s construction and its sailing (»living history«)
Participants in the implementation of the project:
–          Museum and galleries of Ljubljana – cooperation in the promotion of the Ljubljanica River’s heritage
–          Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana – cooperation in the practical training of 3rd year archaeology students
–          Ivan Cankar Institute of Culture, Sports and Tourism Vrhnika – cooperation in the promotion and implementation of the event within the Argonaut Days 2016 festival and an accompanying event of the navigation with the logboat as part of Summer at Vrhnika event
–          The Municipality of Vrhnika – cooperation in the promotion and implementation of an event accompanying the navigation with the logboat as part of the Summer at Vrhnika event
–          Fishing family Vrhnika – cooperation in the implementation of the events in Vrhnika – manager of the implementation area
–          Institution Imago Sloveniae – Image of Slovenia – cooperation in the promotion and implementation of the event accompanying the promotional navigation with the logboat at Špica in Ljubljana as part of the 28th international festival Nights in Old Ljubljana
–          Kaval Group – participation in the promotion and implementation of an accompanying event of the navigation with the logboat atŠpica in Ljubljana as part of the 28th international festival Nights in Old Ljubljana
–          Kayak canoe club Ljubljana – cooperation in the implementation of the navigation with the logboat – managing the area of the implementation (access point for the participants of the navigation in Ljubljana), providing the equipment for the navigation
–          Ladjica – participation in the implementation of the navigation with the logboat as part of the 28th international festival Nights in Old Ljubljana – ensuring safety on land and water
–          Volunteer fire department StaraVrhnika– cooperation regarding ensuring safety on land and water
Some information about the project:
–          The number of public events and other activities:
A ten-day practical training of five archaeology students.
Four public afternoon workshops for the construction of the logboat.
Two all-day public workshops.
A promotional sailing with the logboat along the Ljubljanica River from Vrhnika to Ljubljana and accompanying events at the ponds in Verd near Vrhnika and at Špica in Ljubljana.
–          31 volunteers participated in the construction of the logboat.
–          740 people visited the public events.
Total value of the project: 16.734,00 EUR. The partners covered the biggest proportion of the costs of the implementation of the project from our own resources – 74 % of all costs. Proportion of other participants was 22 % of all costs. 4 % of all costs were contributed by the sponsors –Dvig d.o.o. (2 %) and Big Bang, d.o.o. (2 %).

Plovba z deblakom po Ljubljanici / Sailing along the Ljubljanica River

 

Nekateri medijski odzivi / Some public announcements:

 • Slovenska tiskovna agencija, 11. 8. 2016: »Na Vrhniki rekonstrukcija rimskodobnega deblaka«

https://misli.sta.si/2293125/na-vrhniki-rekonstrukcija-rimskodobnega-deblaka

 • MMC RTV Slovenija, 11. 8. 2016: »V rekonstruiranem rimskem deblaku na plovbo po Ljubljanici«

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/v-rekonstruiranem-rimskem-deblaku-na-plovbo-po-ljubljanici/400142

 • Val 202, 27. 8. 2016: »Deblak kot iz rimskih časov«

http://val202.rtvslo.si/2016/08/deblak-iz-rimskih-casov/

 • TV Slovenija, Dnevnik, 27. 8. 2016: »Kot pred dva tisoč leti: plovba z deblakom«

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174423217

 • Slovenske novice, 27. 8. 2016: »S starimi orodji so stesali rimski deblak«

http://m.slovenskenovice.si/novice/slovenija/s-starimi-orodji-so-stesali-rimski-deblak

 • Val 202, Ime tedna, 28. 8. 2016: Rene Masaryk, idejni vodja projekta, je bil eden od kandidatov za ime tedna.

http://val202.rtvslo.si/2016/08/ime-uranic-balazic/

 

Deblak se trenutno nahaja pri nas, Skupini STIK. Kmalu se vrača nazaj na verdske ribnike, kjer bo še naprej v uporabi za promocijske in turistične namene (predvideno sodelovanje z Ribiško družino Vrhnika in Tehniškim muzejem Slovenije).

The logboat is currently at Skupina STIK. It will soon return to the ponds in Verd where it will continue to be used for promotional and tourism purposes (cooperation with the Fishing family Vrhnika and the Technical Museum of Slovenia is foreseen).

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim pri Projektu Deblak 2016 ter vsem, ki spremljate zgodbo deblaka in nas s tem utrjujete v prepričanju, da »plujemo« v pravo smer! 🙂

We would like to thank all the participants in the Project Logboat 2016 and all those who follow the vessel’s story; you reinforce our belief that we are »sailing« in the right direction! 🙂
 

Avtorji fotografij: Skupina STIK, Zavod za Podvodno Arheologijo, Martin Jančar

 

Kontakt / Contact:

Viktorija Batagelj

00386 (0) 31 392 431

viktorija.batagelj@skupinastik.si

Po Ljubljanici z rimskodobnim deblakom
Sailing along the Ljubljanica River on a Roman logboat